Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající:
Provozovatel internetového obchodu – Elco Elektro s.r.o., Plazy 105, 293 01 Mladá Boleslav, IČ:47538384, DIČ: CZ47538384 - dále jen prodávající

Internetový obchod http://www.elco-mb.cz/ - dále jen internetový obchod

Provozovna
- Plazy 105, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 326 331 161, fax: +420 326 331 163,
- Trojanova 805, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 729 078.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Spotřebitelská smlouva
smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. Prodávající.

Dodavatel/Prodávající
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou e-mailovou adresu, budete informováni potvrzovacím e-mailem. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, e-mailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornujete.

4. Storno objednávky

Ze strany kupujícího
kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno (odstoupit od smlouvy) pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Ze strany prodávajícího
prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - spotřebitel má právo podle § 53, odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se využit tohoto práva, nejlépe písemně nás kontaktujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Projev vůle musí být doručen nejpozději 14. den od převzetí věci.

Zboží doručte zpět na adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 • zboží je pokud možno v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí jevit známky užívání
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • pokud možno s originál dokladem o koupi

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku, jinak nebude vyzvednuto.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o skutečně vynaložené náklady, které prodávajícímu vznikly s vrácením zboží. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Kupující – spotřebitel – nemůže, podle odstavce 8 § 53 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů

6. Zpracování objednávky

V případě nejasností má prodávající, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

7. Způsob platby

 • dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že objednávka překročí částku 20 000 Kč (bez DPH), požadujeme po zákazníkovi částečné uhrazení zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny. Vyčkejte prosím na kontaktování naším pracovníkem, který Vás kontaktuje a domluví s Vámi podrobnosti a zašle Vám zálohovou fakturu na e-mail. Děkujeme za pochopení.
 • převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet dodavatele. Po připsání částky na účet dodavatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • v hotovosti - probíhá na místě našeho kamenného obchodu při převzetí zboží.

8. Otevírací doba

Zboží si lze osobně vyzvednout každý všední den od 6:30 do 17:00 hod. nebo po telefonické dohodě na tel.: +420 326 331 161 nebo +420 326 331 162. Více informací v sekci kontakty

9. Záruční podmínky

Firma Elco Elektro s.r.o. poskytuje na všechny výrobky dodané pro běžnou potřebu kupujícího záruční lhůtu 24 měsíců (pro komerční využití 12 měsíců), platnou ode dne uvedeného v Záručním listu (popřípadě faktura, dodací list nebo příjmový doklad s uvedným výrobním číslem a typem stroje). V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
 • reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce - odběratel je povinen
 • přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky napsat zápis společně s řidičem dopravce
 • reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
 • reklamaci nelze uplatnit při nevhodném používání zboží
 • reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem
 • reklamaci nelze uplatnit při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno živly
 • rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

10. Vyřízení reklamace

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou oprávněnou reklamací obrátit na našich provozovnách v Mladé Boleslavy, ul. Plazy 105, tel.: +420 326 331 161. Případně rovnou zaslat zboží na adresu jedné z našich provozoven s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a připsán kontakt na kupujícího. Následně bude kupující informován o průběhu reklamačního řízení.

Kupující je povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a kompletní záruční list s uvedeným datem prodeje.

Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu doklad (faktura) o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Faktura nebo daňový doklad a záruční list jsou součástí dodávky zboží.

Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

11. Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH. Ceny výrobků jsou uváděny bez tzv. poplatku za likvidaci elektroodpadu.

Vždy platí cena uvedená v okamžiku uskutečnění objednávky.

12. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

13. Doprava a poštovné v tuzemsku

Pokud vám přepravní společnost bude předávat zboží s porušeným obalem, prosíme nepřebírejte ho a s řidičem ihned sepište reklamační protokol.

Poštovné či dopravné hradí kupující.

vlastní doprava - osobní odběr. V tomto případě nebude kupující platit žádné dopravné a poštovné

14. Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Kupující má právo kdykoli svým písemným prohlášením odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.